Skip to main content
 • 香港恒生大學

 • 入學申請
 • 海外交流與實習
 • 住宿書院
 • 獎學金
 • hk]支持恒大
 • 短片集
 • 修課式研究生課程
 • 入讀本科二 / 三年級
 • 活動預告
 • 2022年收生安排
  from -to
  Scheduled
  活動 教務處
  恒大迎新 2022
  from -to
  Scheduled
  活動 學生事務處
  恒大暑期體驗2022
  from -to
  Scheduled
  活動 教務處
 • Banner